Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob, ako narábame s osobnými údajmi zhromažďovanými prostredníctvom webovej stránky www.karavanydovoz.sk („webová stránka“).

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je naša spoločnosť Mane TRADE s.r.o., Nálepkova 221/2 059 35, Batizovce, Slovenská republika. V zmysle čl. 4, bod 7 GDPR sme prevádzkovateľ osobných údajov používateľov webových stránok a osôb, ktoré vyplnia kontaktný formulár alebo požiadajú o nezáväznú ponuku prostredníctvom našej webovej stránky.

V prípade otázok spojených s používaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať zaslaním správy na info@karavanydovoz.sk

Čo znamenajú pojmy použité v týchto zásadách?

Osobné údaje

Sú to údaje fyzických osôb, ktoré môžu byť na základe týchto údajov alebo informácií, ktorými disponuje prevádzkovateľ identifikované.

Používanie osobných údajov

Označuje každú operáciu s osobnými údajmi, ich zhromažďovanie od príslušných osôb alebo ich získavanie z iných zdrojov, ukladanie, prechovávanie, zmena, poskytovanie alebo zverejňovanie iným subjektom.

GDPR

Znamená nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?

V súvislosti s prevádzkovaním webových stránok používame Vaše osobné údaje pre nasledovné účely.

 • odpovedanie na otázky a vypracovanie nezáväznej ponuky
 • zasielania newsletteru
 • optimalizácie činnosti webových stránok.

Navyše sme prevádzkovateľmi osobných údajov spracúvaných s cieľom zistiť a vyriešiť nahlásené žiadosti, sťažnosti a otázky spojené s využitím práv priznaných dotknutým osobám na základe GDPR.

Odpovedanie na otázky a vypracovanie nezáväznej ponuky

Osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa a iné údaje, ktoré nám  prostredníctvom formulára pre zasielanie otázok alebo formulára na vypracovanie nezáväznej ponuky poskytnete) využívame na to  aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať na Vaše otázky, prípadne Vám vypracovať nezáväznú ponuku. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR), ktorý spočíva v zaistení potrebnej služby používateľom webových stránok, vrátane zákazníkov.

Ak sa však pri vyplňovaní formulára pre otázky rozhodnete, že nám oznámite údaje, ktoré nemôžeme použiť s odvolaním na náš oprávnený záujem, budeme vychádzať z toho, že zaslaním takejto otázky súhlasíte s ich použitím pre vyššie uvedený účel. V takom prípade je právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov udelenie súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR). Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.

Vaše údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Súhlas so zasielaním newsletteru

Osobné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu) zbierame za účelom zasielania  newslettera s aktuálnymi informáciami a novinkami. Máme za to, že keď sa zapisujete na odber newslettera, súhlasíte s používaním Vami uvedených osobných údajov pre tento účel. Právnym základnom spracúvania Vašich osobných údajov bude plnenie zmluvy (čl. 6, ods. 1, písm. a) a b) GDPR).

Vaše údaje budú uchovávané až po dobu 2 rokov, avšak nie dlhšie ako do odhlásenia sa z odoberania newslettera.

Optimalizácia činnosti webových stránok a zvýšenie komfortu pri jej používaní

Osobné údaje (vrátane IP adresy, informácií týkajúcich sa operačného systému a druhu prehliadača ako aj koncového zariadenia a informácií týkajúce sa Vašej aktivity na našich webových stránkach, zaznamenávame a uchovávame pomocou súborov cookies). Tieto údaje využívame na monitorovanie používania webových stránok , na individualizáciu ich obsahu a na zvýšenie komfortu pri ich využívaní.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR) spočívajúci v optimalizácií prevádzky našich webových stránok prostredníctvom:

 • odhadu počtu návštevníkov našich webových stránok a identifikovaní zvykov pri využívaní našich webových stránok,
 • prispôsobenia našich webových stránok individuálnym záujmom používateľov,
 • prispôsobenia našich webových stránok koncovým zariadeniam používateľov,
 • zrýchlenia vyhľadávania,
 • identifikácie vracajúcich sa používateľov.

Vaše údaje budú pre tento účel prechovávané na dobu nie dlhšiu ako 1 rok.

Ukladanie súborov cookies môžete na Vašom zariadení kedykoľvek zablokovať tým, že zmeníte nastavenie prehliadača. Toto však môže obmedziť fungovanie webových stránok a znemožniť prístup k niektorým jej častiam. Ak ste nevykonali príslušné zmeny v nastavení prehliadača, náš systém bude vo východiskovom nastavení zasielať súbory cookies v momente, keď sa prihlásite na naše webové stránky.

Súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení, môžete odstrániť vymazaním histórie vyhľadávania v počítači. Naše webové stránky môžete prehliadať  v „súkromnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných počítačom.

Vybavovanie žiadostí, sťažností a zodpovedanie otázok spojených s vykonávaním práv dotknutých osôb

Osobné údaje (vrátane e-mailovej adresy ako aj všetkých údajov, nám poskytnete v zaslanom e-maile) zbierame za účelom preskúmania a vyriešenia žiadostí, sťažností a otázok spojených s využívaním práv, ktoré sú Vám priznané podľa GDPR, aby sme uskutočnili činnosti v súvislosti so žiadosťami, sťažnosťami alebo otázkami a aby sme Vás informovali o týchto činnostiach.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je v tomto prípade plnenie zákonnej povinnosti podľa predpisov GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Vaše údaje budú za týmto účelom prechovávané 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti, sťažnosti alebo otázky.

Aké máte práva?

Máte právo žiadať:

 • prístup k svojim osobným údajom, dostať potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, dostať ich kópie alebo informáciu, o.i. o účelu ich spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov a zdroji, z ktorého sme ich získali (na základe čl. 15 GDPR).
 • kópie osobných údajov, ktoré ste nám dodali, a o ich poskytnutie Vám alebo inému Vami uvedenému subjektu vo všeobecne používanom, elektronickom formáte – platí v prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe udeleného súhlasu alebo pre plnenie zmluvy (na základe čl. 20 GDPR)
 • opravu Vašich osobných údajov, ak sú neúplné alebo nesprávne (na základe čl. 16 GDPR)
 • vymazanie všetkých alebo niektorých Vašich osobných údajov (na základe čl. 17 GDPR), ak:
  • ste odvolali súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie údajov,
  • Vaše osobné už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  • podali ste námietku, ktorú sme uznali za odôvodnenú,
  • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (podľa čl. 18 GDPR), t.j. žiadať, aby sme údaje prestali spracúvať; netýka sa to však prechovávania Vašich osobných údajov v situáciách, ak:
  • namietate voči správnosti Vašich osobných údajov; vtedy obmedzíme ich spracúvanie na čas, ktorý potrebujeme na kontrolu správnosti Vašich údajov;
  • namietate na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov;
  • už tieto údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;
  • máte námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov do momentu kým overíme, či Vaša námietka je oprávnená.

Máte aj právo:

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe Vášho namietania rozhodneme, či – s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu – prevažuje ochrana Vášho záujmu, Vašich práv a slobôd nad našim záujmom, ktorý sledujeme používaním Vašich osobných údajov. Ak sa Vaša námietka preukáže ako oprávnená a nie je iný právny základ pre spracúvaniu údajov, vymažeme ich (podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).
 • odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (podľa čl. 7 GDPR)

Ak máte otázky, poznámky a žiadosti k týmto zásadám ochrany osobných údajov, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás na info@karavanydovoz.sk

Takisto máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v mieste zamestnania alebo bydliska.

Akým spôsobom Vás budeme informovať o zmene týchto zásad ochrany osobných údajov?

Všetky prípadné budúce zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke a ohlásené elektronicky, ak to bude potrebné, všetkým dotknutým osobám s uvedením dôležitých informácií o plánovaných zmenách a termíne ich uvedenia do platnosti.