Karavan – Obytny prives – Dethleffs 1990 – Svit

Karavan - Obytny prives - Dethleffs 1990 - Svit (2)

Karavan – Obytny prives – Dethleffs 1990 – Svit

Obytný príves Dethleffs putoval do Popraskeho okresu rodine do Svitu.